Career 1moby

Marketing Solutions

IVR Call Out / Tele Marketing

เป็นบริการที่องค์กรสามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ด้วยเสียง พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลแบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกหรือตัดสินใจในข้อมูลต่างๆได้ โดยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อการทำวิจัย, การทำตลาด หรือประชาสัมพันธ์สินค้า /บริการของบริษัท และสามารถให้บริการได้ทั้งระบบอัตโนมัติทั้งระบบ และ กึ่งอัตโนมัติ

ความแตกต่างระหว่างสองระบบ
 • ระบบอัตโนมัติทั้งระบบ - เป็นระบบที่มีการบันทึกเสียงการให้บริการ และข้อมูลบริการไว้ล่วงหน้า โดยมีการกำหนดรูปแบบ และเงื่อนไขที่คงที่ เช่น ต้องการรับฟังสิทธิพิเศษ กด 1 เมื่อลูกค้าทำการกด 1 ระบบจะทำการนำเสียงข้อมูลบริการมาเปิดให้ลูกค้าฟัง
 • ระบบกึ่งอัตโนมัติ - เป็นระบบที่มีการบับนทึกเสียงไว้ล่วงหน้า และมีการผสมผสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อการให้บริการทางข้อมูลเกิดความใกล้ชิด และได้พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง เช่น ต้องการรับสินค้าทดสอบ กด 1 เมื่อลูกค้ากด 1 ระบบจะส่งไปยังสายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อประสานงาน การจัดส่ง หรือขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม
ตัวอย่างการให้บริการ
 • การนำเสนอโปรโมชั่นของสินค้า และบริการ
 • การอวยพรลูกค้าในโอกาสต่างๆ
 • การทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยการตอบแบบสอบถาม
 • การประชาสัมพันธ์บริการ
 • การแจ้งเตือน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน หรือกลุ่มลูกค้า
 • สามารถสร้างช่องทางการเลือกรับบริการ หรือข้อมูลสินค้าได้หลากหลายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง และตรงเป้าหมายมากที่สุด
 • สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์สำหรับการทำ CRM
 • สะดวก, รวดเร็ว, ประหยัดค่าใช้จ่าย, แรงงาน และเวลา
 • ได้ผลตอบรับที่ดี, ลูกค้าสามารถโต้ตอบได้
COPYRIGHT 2009 1moby.com ALL RIGHT RESERVED