Tech Solution consulting

นำ
พั
ทำ
ห้
ทุด้
ด้
ดิจิทั

วิห์ลูชัที่กัธุกิคุ
ด้รูดิจิทัที่ลุ
ทุมิติทำ

ออกแบบและวิเคราะห์โซลูชันที่เหมาะกับ
ธุรกิจของคุณโดยเฉพาะด้วยรูปแบบการ
ตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกมิติของการ
ทำงาน

แนะนำโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

เราเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาลูกค้า พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ (Personalized)

พัฒนาองค์กรได้ครอบคลุมทุกมิติที่เดียว

พัฒนาโซลูชันที่ครบทุกด้านในการทำงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อในอนาคต

ได้รับเทคโนโลยีตามรูปแบบการตลาดดิจิทัล

เราคิดเทคโนโลยีและโซลูชันที่ทันสมัยด้วยรูปแบบการตลาดดิจิทัลอยู่ตลอด ทำให้ธุรกิจยิ่งได้เปรียบในการแข่งขันยิ่งขึ้น

ลู
ชั
ที่
ลุ

ทำ
ทั้
 3 
ด้
ห้
ติ

นื
ว่
คู่
ข่

Communication
CustomerCommunication
การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เราออกแบบและเสนอแพลตฟอร์มที่ช่วยรวบรวมทุกช่องทางการสื่อสารของคุณกับลูกค้า นำมารวมไว้ในที่เดียว
Data Management
CustomerData Management
เราแนะนำการเก็บข้อมูลเชิงธุรกิจ และนำไปต่อยอด รวมถึงการวางแผนทางการตลาด เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป
Engagement
CustomerEngagement
ออกแบบโซลูชันอย่างสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงตัวตนขององค์กร เพิ่มโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในแบรนด์มากยิ่งขึ้น อย่าง Metaverse หรือการพัฒนาเกม เป็นต้น

ด์
ชั้
นำ
ที่
ริ

ยู่
บื้
ลั
สำ
ร็

ให้เราช่วยวางแผน

ติดต่อเพื่อพูดคุยและนำเสนอด้วยการตลาดดิจิทัล

พูดคุยกับเรา